Tüm Ürünlerde %20 İNDİRİM Fırsatı!

Gizlilik Politikası

GENEL BİLGİ

www.cygnusparfum.com üzerinden verdiğimiz hizmetler kapsamında; Bu metin, web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden yararlanan, bizimle sözleşme ilişkisine giren tüm kişilere ait verilerin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve aktarılması konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hüseyin Çeliktaş // Voldi Reklam Tanıtım ( Cygnus Türkiye ) 6698 Sayılı Veri Koruma Yasası ("KVKK") kapsamında sunduğumuz hizmetlerin uygun olması, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi ve aktarılacak verilerinizle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda paylaşılması.

 

Bilindiği üzere veri sorumlusu KVKK'nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Yöntem ve hukuki kişisel veri toplama nedenine,

d) 11. maddede sayılan diğer haklar "

hakkında bilgi verme yükümlülüğü ve yükümlülüğü vardır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve veri sorumlusu olarak; Yasal nedenler kapsamında ve açık rızaya rağmen açık rızanın verilmesi halinde, tüm genel ve özel kişisel verilerinizin "mevzuatın izin verdiği durumlarda bunları kaydedebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve üçüncü kişilere ifşa edebilecektir" söz konusu yasal düzenleme kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz ve yükümlülüklerimiz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

 

TANIMLAR

Açıklama metninin taraflarca açık ve net anlaşılabilmesi için KVKK kapsamında aşağıda tanımlanan terim ve anlamlar dikkatinize sunulmaktadır.

Bu içerikte;

Açık Rıza: Özgür irade ile beyan edilen ve bilgiye dayalı belirli bir konuda muvafakat,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir koşulda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgisiz hale getirilmesini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik veya herhangi bir verinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ifşa edilmesi, devredilmesi, devralınması, kullanıma açılması kayıt sistemi, Sınıflandırma veya kullanımın engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan her türlü işlem,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Yetki: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Veri İşleyen: Verdiği yetkiye istinaden veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırıldığı ve işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerini belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

VERİ KONTROLÜ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu"; Hüseyin Çeliktaş // Voldi Reklam Tanıtım ( Cygnus Türkiye ) Şirket.

Bu kapsamda KVKK'nın ilgililerin haklarına ilişkin 11. maddesi bu bilgilendirme metninin son bölümünde yer almaktadır.

Verilerinize ilişkin talepleriniz aşağıda açıklanacaktır; Fevzi Çakmak Mh. 10632 Sok. My Plaza B Giriş No:201 Karatay/Konya, info@cygnusparfum.com e-posta adresine bildirim göndermek de mümkündür.

 

VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE AÇIK ONAY

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar KVKK'nın 5. maddesi kapsamında belirtilmiştir. Bu bağlamda KVKK 5/2. 6/3. Maddede yer almayan kişisel veriler ile. Makaleye konu olmayan kişisel verilerin işlenmesi, açık rızaya tabidir.

KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen istisnalar doğrultusunda; (i) kanunda açıkça belirtilmiş olması, (ii) fiili imkansızlık nedeniyle rızasını ifşa edemeyen veya rızası hukuken geçerli olmayan kişinin yaşamının veya bedensel bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) doğrudan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgilidir. (iv) Veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olması, (v) veri sahibinin kendisi tarafından kamuya açıklanması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) Sözleşme taraflarına ait kişisel verileri işlemek için gerekli olduğunu, vii) özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi toplayıp işleyebileceğini,

Yine verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin benzer bir düzenleme yapılmış ve KVKK'nın 8. ve 9. maddeleri kapsamında istisnalar belirlenmiştir.

Açık rızanın açıklanması ve partinizin bilgilendirilmesi esastır. Bu bağlamda, açık rıza, belirli bir konuda bilgiye dayalı ve özgür iradeyle ifade edilen rızadır.

İstisna kapsamına girmeyen kişisel verilerinizin tarafınızca işlenmesinde sadece açık rızanın varlığı aranmaktadır. Bu kapsamda serbestçe, yeterli bilgi ile ve tereddütsüz olarak verilen muvafakat ve muvafakat beyanları açık rıza olarak kabul edilir ve kişisel verileriniz ancak açık rızanın gerekli olduğu durumlarda açık rızanın oluşması ile işlenecektir.

Bu bağlamda, sözleşme ilişkisi sırasında elde edilecek kişisel verilerinizin işlenmesi, depolanması, kaydedilmesi, gerektiğinde anonimleştirilmesi ve üçüncü şahıslarla paylaşılmasına ilişkin istisnalar için onayınızı talep etmekteyiz.

Bu sebeple site üzerinden sizlerle açık rıza formları paylaşılmış olup, sizlerle yapılan sözleşmelerde açık rıza formları tarafınıza gönderilecektir.

Size bilgi verildiği gibi, onay kutularını işaretlemeniz istenir. Nitekim tekrar belirtmek gerekirse ve bu metinde belirtildiği üzere tarafınıza ait genel ve özel kişisel verileriniz rıza ile işlenecektir.

 

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI

Hakkımızda bölümünde belirtildiği üzere; Sizi www.cygnusparfum.com ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu şekilde size verilen değerin bir başka yansıması da, bize aktardığınız kişisel verilerinize sahip olma şeklinize yaklaşımımızdır.

Sizlere kaliteyi en uygun ve avantajlı şekilde vurgulayan bir form sunmaya çalışıyoruz ve bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde toplanıyor.

Birinci olarak;

Müşteri olan müşterilerin isim ve soyadları, TC Kimlik numaraları, karşılıklı mutabık kalınan uygun sözleşmenin hazırlanması, fatura kesilmesi, muhasebe hesaplarının yapılması, ihtilaf halinde bildirilmesi ve resmi makamların talebi halinde, Kimlik Bildirimine ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında müşterilerin / potansiyel müşterilerin bilgilerinin kolluk kuvvetleri ile paylaşılmasının zorunlu olması,

Telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz gibi iletişim araçları; Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, sözleşme ilişkisi kurulmadan sipariş teyidi almak, sözleşme ilişkisi süresince sizlere en iyi hizmeti yakından sunmak, aşağıdaki konularda sizinle iletişime geçmek,

Size ait IBAN numaraları, banka hesap numaraları ve ödeme bilgileri; Sözleşmenin yerine getirilebilmesi için saklanır, işlenir ve kaydedilir.

Bu bağlamda sitemizdeki rıza

Size daha iyi hizmet vermek, çeşitli avantajlar sağlamak, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi vermek, kampanya ve koşullar hakkında bilgi vermek, anketler, müşteri memnuniyeti anketleri yapmak, satın alımlarınızı sağlamak ve hızlandırmak, ticari ve / veya iş stratejileri Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre temini ve tanıtımı için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası, hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması Bizimle iş ilişkisi olan ilgili kişiler, ziyaretçi kayıt oluşturup takip etmek, kampanyalar oluşturmak, çapraz satış yapmak, hedef kitleyi belirlemek, müşteri hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyimini artırıcı faaliyetler yürütmek, web sitesi ve mobil uygulamanın işleyişini iyileştirmek ve m Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmek, doğrudan ve dolaylı pazarlama yapmak, kişiselleştirilmiş pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetleri yürütmek, kişisel segmentasyon, hedefleme, analiz ve kurum içi raporlama faaliyetlerini yürütmek, pazar araştırması yapmak, planlamak ve müşteri memnuniyeti faaliyetlerini ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek Alışveriş sitemizin ürün ve / veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ürünlere bağlılığın oluşturulması ve / veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası ve / veya alışveriş sitemiz tarafından sunulan hizmetler ve müşterilerimizin onayı doğrultusunda listelenen amaçlar doğrultusunda ve bu bilgilendirme metninde belirtilen kişilerle paylaşılabilir.

Sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili iş süreçlerini yürütmek,

- İlgili tarafların olası hak ve alacak taleplerinin tespiti,

- Mevzuatla ilgili yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Şubelerimizce Mesafeli , çağrı merkezi, bağlı şirketler veya web sitelerimiz ve sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla veya bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kanallar aracılığıyla. Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

- Kişisel verileriniz, siparişlerinizin alınması ve teslimi amacıyla, sitemizde yaptığınız e-ticaret alışverişinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenecektir.

Sözleşmelerin altında ve eklerinde açık muvafakat kutuları bulunmaktadır. Bu bağlamda size bilgi verildiği üzere onay kutularını işaretlemeniz istenir.

 

VERİ AKTARIMI

Kişisel verileriniz, sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanması amacıyla iş birimleri tarafından paylaşılabilmekte ve iş süreçlerinin yönetimi, ticari ve / veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası için üçüncü kişiler onaylanmaktadır.

Ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve özel kuruluşlarımıza devredilebilir.

9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulama amacıyla ödeme kurumları ile paylaşılabilir.

Yine 1174 sayılı Kimlik Tebligat Kanunu ("KBK") kapsamında; Müşteri olacak kişilerin kimlik bilgilerinin hukuken paylaşılması gerektiği için bilgileriniz Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.

Kişisel verileri, KVKK'da öngörülen şartları taşımaları şartıyla yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME PROSEDÜRÜ, HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, en uygun ve en avantajlı kampanyalar, sözleşmelerin kapsamı ve bütünlüğü dahilinde gerekli hukuken zorunlu haller, kampanya stratejilerinin belirlenmesi, öngörülen süre boyunca sizlere sunulabilir. ilgili mevzuatta veya işleme amacı için gerekli olanların korunması esastır.

Bu kapsamda saklama sürelerinin genel esaslara göre belirlenmesi amacıyla her bir veri işleme sürecine ilişkin yasal mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle kişisel veriler asgari yasal zorunluluk sürelerine ve zaman aşımı süresinin dolmasına kadar saklanır.

Sürelerin sona ermesi ile herhangi bir işlem kapsamında kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde; Kişisel verileriniz KVKK uyarınca anonim hale getirilir, silinir ve / veya yok edilir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda mevzuat uyarınca tarafımızdan sunulan hizmetlerin sunulması ve şirketimizin ortaya çıkan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. Sözleşmeden ve kanunlardan eksiksiz ve doğru bir şekilde.

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.

 

VERİ SAKLAMA

Sınırlama ilkesi kapsamında bu metinde açıklanan amaçlarla tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; ticari hayatın uygulama ve geleneklerine uygun olarak işlenmesi gereken sınırlı bir sürede işlenir; Son kullanma tarihinden sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bunların yanında; Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu olarak şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan, ilgilisi tarafından alenileştirilmiş ve şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi gereken verileriniz, Veri sorumlusu sıfatı, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, geçilmesi halinde sadece bu cümlede sınırlı sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilir.

Bu nedenlerden dolayı saklanan kişisel verilerinize başka bir amaçla erişilmesine izin verilmeyecek ve sadece ihtiyaç halinde kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, belirtilen temel durumların sona ermesi durumunda usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel veriler ile ilgili tüm taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde ozarpa@realfootwear.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda talepleriniz en geç otuz (30) iş günü içerisinde KVKK'ya uygun ve talebin niteliği göz önünde bulundurularak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri);

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, bunların düzeltilmesini isteme Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde ve bu değişikliklerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve üçüncü kişiyi talep etme Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zarar.

Bu formda yer alan hususlarda yasal ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

ÜCRETSİZ KARGO Türkiye’nin her yerine hızlı kargo, üstelik ücretsiz olarak gönderim yapıyoruz.
KAMPANYALI ÜRÜNLER Birbirinden farklı marka ve ürünler için indirimli fiyatlar
ÜCRETSİZ HEDİYE PAKETİ Sevdiklerinize özel hediyeler sizden; hediye paketiniz ücretsiz.
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ Sitemiz 128Mbit SSL sertifikası ile korunmaktadır
ÖDEME SEÇENEKLERİ Alışverişlerinizi kredi kartı, debit (banka) kartları veya BKM Express ile yapabilirsiniz.

Büyüleyici koku kombinasyonları içeren geniş ürün yelpazemiz şimdi sizlerle.

Hatırladığınız tüm eşsiz kokuları unutun. Doğadan gelen notaları özel tasarım şişelere doldurduk.

Alışveriş Sepetim